Drukuj

INFORMACJA DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Siemyśl przypomina, że zadeklarowaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać jak dotychczas - do15-go dnia każdego miesiąca na indywidualne konta bankowe. Przy dokonywaniu płatności w treści przelewu należy wpisać miesiąc i rok, za który dokonywana jest wpłata.                                                                                      
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.