Drukuj

XLIV sesja Rady Gminy

Dnia  11 sierpnia 2010 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieżyn na lata 2007–2013,  
- zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzynik na lata 2007–2013,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- w sprawie wyrażania zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy na okres powyżej trzech lat,
- w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego,
- w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- w sprawie rozpatrzenia skargi.