Drukuj

XXV SESJA RADY GMINY


      28 marca 2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
- w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Siemyślu,
- w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl,
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości,
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

   Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).