Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

   Wójt Gminy Siemyśl, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122), zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Zgodnie z uchwałą Nr 166/XXXII/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 lutego 2013 r., w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1297) zmienioną uchwałą Nr 21/IV/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 415), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2015 r. będzie wynosiła:
- 12 zł miesięcznie na jedną osobę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
- 21 zł miesięcznie na jedną osobę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

   Opłatę należy wpłacać do dnia 15-go każdego miesiąca na dotychczasowy indywidualny numer konta bankowego.


Wójt Gminy Siemyśl
Marek Dołkowski