Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI
 

Przypomina się, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. należało złożyć w Urzędzie Gminy Siemyśl wypełnioną i podpisaną  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości o podobnym charakterze.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Siemyśl (pokój nr 9) lub na stronie internetowej Gminy Siemyśl  (http://siemysl.pl ) w zakładce NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.