Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

INFORMACJA
 

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że w terminie do 30 kwietnia 2013 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Siemyśl wypełnioną i podpisaną  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druki deklaracji dostarczone zostaną właścicielom nieruchomości  przez pracowników Urzędu Gminy Siemyśl. Nieotrzymanie druku deklaracji nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku jej złożenia. Druki deklaracji można również pobrać w Urzędzie Gminy Siemyśl (pokój nr 9) lub ze strony internetowej Gminy Siemyśl (http://www.siemysl.pl - zakładka NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI).


Od dnia 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości zamieszkałej nie będzie już zawierał umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą. Gmina zorganizuje cały proces gospodarowania odpadami komunalnymi w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę. Gmina wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Na terenie Gminy Siemyśl systemem odbioru odpadów komunalnych objęte będą nieruchomości zamieszkałe – takie na których zamieszkują mieszkańcy.
W zabudowie jednorodzinnej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel nieruchomości.
W zabudowie wielorodzinnej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa zarząd spółdzielni lub zarząd wspólnoty, a w przypadku gdy zarząd nie został wybrany właściciele nieruchomości.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć do pierwszej składanej przez siebie deklaracji kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych, którą zawarł z uprawnionym przedsiębiorcą.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości o podobnym charakterze.
Gdy system będzie już w pełni funkcjonował, złożenie pierwszej deklaracji będzie obowiązywało w terminie 14 dni od kiedy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną na danej nieruchomości odpady komunalne. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych, które stanowią podstawę do wyliczenie opłaty, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Właściciel kilku osobnych nieruchomości zamieszkałych na każdą składa odrębną deklarację.
Powyższe zasady nie dotyczą nieruchomości niezamieszkałych tj. przedsiębiorców i instytucji, którzy mogą kontynuować zawarte do tej pory umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów.
Jeżeli na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza podczas której powstają odpady komunalne, właściciel tej nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości zamieszkałej  oraz posiadać, umowę na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej z wybranym przez siebie przedsiębiorcą, posiadającym na terenie gminy wpis do rejestru działalności regulowanej.


Opłaty
Rada Gminy Siemyśl ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Ustalono następujące stawki opłat:
 -  za segregowanie odpadów 8,00 zł miesięcznie na jedną osobę,
-   za brak segregacji odpadów 14,00 zł miesięcznie na jedną osobę.


Regulowanie płatności
Opłatę wnosi się za każdy miesiąc kalendarzowy odrębnie, w terminach do 15 dnia każdego miesiąca.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r. (obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.).
Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Siemyśl.


Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela
W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina   zapewni   wyposażenie   nieruchomości,   na   których   zamieszkują  mieszkańcy, w pojemniki służące do obierania odpadów komunalnych.
Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą w każdej ilości:
- odpady komunalne zmieszane,
- odpady opakowaniowe ze szkła,
- odpady papieru i tektury (w tym opakowania),
- odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
- odpady    mebli    i inne    odpady    wielkogabarytowe,    zużyty    sprzęt    elektryczny i  elektroniczny oraz zużyte opony, chemikalia w szczególności farby, lakiery,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.


Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
1)    odpady komunalne zmieszane - co najmniej raz na 2 tygodnie;
2)    odpady opakowaniowe ze szkła, odpady papieru i tektury (w tym opakowania),odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych - co najmniej 1 raz na miesiąc;
3)    odpady zielone - co najmniej 2 razy na miesiąc, w okresie od  1 kwietnia do 31 października;
4)    meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz chemikalia w szczególności farby, lakiery - dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem usług, podawanym do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
Odbiór odpadów komunalnych prowadzony będzie we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem, podawanym do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypadać będzie na dzień ustawowo   wolny   od   pracy,   dniem   odbioru   odpadów   będzie   pierwszy   dzień   roboczy przypadający po dniu ustawowo wolnym od pracy.
W dniu odbioru odpadów komunalnych należało będzie zapewnić swobodny dostęp do pojemników na odpady komunalne poprzez wystawienie pojemników poza ogrodzenie nieruchomości lub w miejsce łatwo dostępne.


Kolory pojemników do zbierania odpadów komunalnych
1)    szkło – zielony;
2)    papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – żółty;
3)    pozostałe odpady po segregacji (zmieszane) – czarny;
4)    odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – worek czarny.

Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1)    do 4 osób - w rozmiarze 120 l;
2)    powyżej 4 osób - pojemniki o łącznej pojemności 240 l.
Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1)    do 20 osób - w rozmiarze 1100 l;
2)    powyżej 20 osób do 35 osób - w rozmiarze 2 x 1100 l;
3)    powyżej 35 osób - w rozmiarze 3 x 1100 l.

                                                                                                    Wójt
                                                                                           Marek Dołkowski