Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

gUSTAWA ŚMIECIOWA - CO OZNACZA DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW?

 

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Co to oznacza dla mieszkańców?

 

ZALETY:

- przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców,
- opłata za odpady posegregowane będzie niższa,
- brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina,
- wprowadzane zmiany mają zwiększyć ilości odzyskiwanych surowców wtórnych, ograniczyć składowanie odpadów na wysypiskach oraz zmniejszyć zjawisko pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu, czy palenie nimi w piecach.

Do końca tego roku rady gmin powinny ustalić sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, jej stawkę, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia, jak również obowiązujący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Ustawa przewiduje kilka sposobów naliczania opłat:
- od gospodarstwa domowego,
- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- od ilości zużytej wody w danej nieruchomości,
- od powierzchni lokalu mieszkalnego.

Do 1 lipca 2013 r. samorząd musi rozstrzygnąć przetarg na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości. Musi także podpisać umowę między gminą i przedsiębiorcą, wybranym w przetargu, na odbiór odpadów.

Informacje dotyczące nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, który zgodnie z prawem musi wejść w życie 1 lipca 2013 r. dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska -  www.naszesmieci.pl.