Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 11 kwietnia 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 – 2021,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Siemyśl oraz dalszego postępowania z nimi,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości rolnej,

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – 2 projekty;

- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – 2 projekty,

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – 3 projekty,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.

 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2010 r.

 8. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

10. Zamknięcie sesji.