Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołał  sesję  Rady  Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 30 grudnia 2010 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Zespole Szkół w Siemyślu.


Porządek obrad sesji:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4.  Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5.  Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 6.  Podjęcie uchwał:
 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
 -  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r.,
 -  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
 7.  Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011–2021,
 8.  Uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,
 9.  Uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011–2015,
10. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,
11.  Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.,
12.  Wyznaczenie drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
13.  Sprawa wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
14.  Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
15.  Zamknięcie sesji.