Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady  Gminy zwołał  sesję  Rady  Gminy  Siemyśl.   Sesja odbędzie  się dnia   11 sierpnia 2010 r.   (środa)  o  godzinie  9.00  w  Urzędzie Gminy Siemyśl  (ul. Kołobrzeska 14).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
6. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieżyn na lata 2007–2013,  
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzynik na lata 2007–2013,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- w sprawie wyrażania zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy na okres powyżej trzech lat,
- w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego,
- w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
7. Sprawa rozpatrzenia skargi.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9. Zamknięcie sesji.