Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (04.09.2018)


     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 4 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemyśl,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2020,
- w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.