Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XXXVIII SESJA RADY GMINY SIEMYŚL

     26 czerwca 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022,
- zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl",
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych,
- sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego (2 uchwały);
- w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl,
- zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Siemyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
- w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2017 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

     Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).