Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (09.10.2017)


Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 9 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).
 

Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. ,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Siemyślu,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Charzynie,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl .
  7. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
10. Zamknięcie sesji.