Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (05.06.2017)


   Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2017-2022,
- w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2016 r.
  8. Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
  9. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
11. Zamknięcie sesji.