Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XXV SESJA RADY GMINY


      28 marca 2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
- w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Siemyślu,
- w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl,
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości,
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

   Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).