Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (28.03.2017)

 

      Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 28 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 11.30 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
- w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl,
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości,
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.