Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - 2017 R.


    Urząd Gminy Siemyśl ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

    O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Siemyśl.
    Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 r. proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Siemyśl stosownego wniosku wraz z załącznikami - tj.:
- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania;
- dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego;
- kolorowego zdjęcia posesji, z której zdejmowany będzie azbest.

    Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

    Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Siemyśl - przez firmę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

    Kontakt w przypadku pytań: Janina Pełechata – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tel. 94 35 85 312.