Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (29.12.2016)

 

   Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w Zespole Szkół w Siemyślu (ul. Szkolna 10).

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu na lokal użytkowy,
- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemyśl.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.
 8. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2017 – 2022.
 9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
11. Zamknięcie sesji.