Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

BUDOWA PSZOK NA TERENIE ZMIGDP


   Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty o dofinansowanie projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” uzyskał zgodę na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

   Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 10 gmin (Borne Sulinowo, Karlino, Gościno, Grzmiąca, Dygowo, Siemyśl, Ustronie Morskie, Szczecinek – gmina wiejska, Postomino, Białogard miasto). Dodatkowo na terenie dwóch miejscowości wykonane zostaną  półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów (Kołobrzeg i Szczecinek).
   Punkty selektywnej zbiórki odpadów to miejsca, w których zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców gminy, a dalszej kolejności przekazane będą do sortowni w celu dalszego ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
   Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami. Redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych, wskazanych w dokumentach strategicznych oraz planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (ponowne użycie, recykling, odzysk, zmniejszenie masy odpadów przeznaczonych do składowania).

Całkowita wartość projektu:  16 482 411,25 PLN
Wysokość dofinansowania POIiŚ:  11 501 862,15 PLN
Harmonogram realizacji projektu:  01.01.2016 r. – 31.12.2019 r.