Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (29.11.2016)


Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).


Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
  7. Uchwalenie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemyśl”.
  8. Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemyśl na lata 2016 - 2022.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
10. Zamknięcie sesji.